top of page

Pri konjesyon pral

debloke yon pi bon New York

Li lè pou yon vil ki deplase pi vit, respire pi fasil, ak travay pi byen. Pri anbouteyaj la pral redwi anpil trafik nan Zòn Sekou Konjesyon an, transfòme zòn nan soti nan blokaj a debloke. Mwens trafik vle di lè pi pwòp, lari ki pi an sekirite ak pi bon transpò.

Poukisa nou bezwen Pri Konjesyon?

Yon peyaj pou redwi blokaj

Veyikil k ap antre nan Zòn Sekou Konjesyon an – lari lokal nan sid e ki gen ladan 60 St nan Manhattan – yo pral peye yon peyaj. Pousantaj peyaj yo pral varye selon kalite machin ak lè nan jounen an. Yo pral chaje machin pasaje yo ak motosiklèt sèlman yon fwa pa jou.

Men sa trafik koute Nouyòkè yo:

117 èdtan nan yon ane gaspiye chita nan gridlock

New York City

Dènye nouvèl

Odyans Piblik yo

MTA Bridges and Tunnels ap òganize kat odyans piblik pou resevwa fidbak sou lato peyaj pwopoze yo.

Jwenn plis enfòmasyon oswa enskri pou pale isit la.

Soumèt yon kòmantè

Yo aksepte kòmantè yo jiska 11 mas 2024, sou laorè to peyaj pwopoze a.Ou kapabsoumèt yon kòmantè.

Konsèy MTA

Nan dat 6 desanm 2023, Konsèy MTA a

te vote pou kòmanse pwosesis revizyon piblik la

pou orè to peyaj Pri Congestion.

Li plis isit la.

Aprann plis

Li Evalyasyon Anviwònman an

Rechèch apwofondi ak kontak kominotè san parèy te antre nan kreye Zòn Sekou Konjesyon an.

 

Li laEvalyasyon anviwònman konplè ak gouvènman federal laJwenn pa gen enpak siyifikatif.

Li rekòmandasyon ekspè yo

Komisyon Konsèy Revizyon Mobilite Sikilasyon an te fòme pou rekòmande yon estrikti peyaj pou Pri Konjesyon.

 

Li rapò yo ak ltouche plis sou Konsèy la.

Egzanpsyon ak Pwogram rabè pou revni ki ba

Apre yo fin adopte orè to peyaj final la, yo pral disponib plis enfòmasyon sou egzanpsyon ak Pwogram Rabè pou Revni ki fèb la. Tanpri vizite ankò nan yon dat apre.

bottom of page